חינוך עולמי בפייסבוק
     
     
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


                               זכויות הורים בחינוך          
דף הבית >> מאמרים ועצות להורים >> זכויות הורים בחינוך
זכויות ההורים במערכת החינוך
כל מה שלא ידעתם על זכויותכם

זכויות הורים בחינוך -כיצד ניתן להעביר תלמיד בית-ספר? האם ניתן להעניש תלמיד בגלל אי תשלום לבית-הספר? כיצד ניתן להרחיק תלמיד אלים,ומה בדבר מעורבות ההורים בתוכניות הלימודים? תשובות בעמוד הבא.

עד כה הפנמנו כי לתלמידים יש זכויות וגם למורים(אם כי פחותות) ולרגע נדמה כי הצלע השלישית, דהיינו, ההורים אינם צד בעניין. מעטים יודעים כי המדינה קבעה את זכותינו כהורים לדאוג לצרכי ילדינו והדאגה לחינוך הילדים הוא חלק מהעיסקה. יחסי הורים ילדים –מוגדרים על-ידי המדינה כאפטרופסות וככזו כוללת "את החובה והזכות לדאוג לצורכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח ידו ועבודתו וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם וצמודה לה הרשות להחזיק בקטן ולקבוע את מקום מגוריו והסמכות לייצגו." זכות נו זו מקנה לנו גם תתי-זכויות כגון:

זכות ההורים לבחור בזרם החינוך שבו ילמדו ילדיהם:
חלק מחופש הדת המוקנה להורים הוא מתן אפשרות לחנך את ילדיהם בהתאם לדת שהם מאמינים בה או להימנע מהקניית חינוך דתי. כדי לממש חופש זה החוק מקנה להורים אפשרות לבחור בין בית ספר ממלכתי, בית ספר ממלכתי-דתי ובית ספר פרטי.
העברת תלמיד מבית הספר:
הורים יכולים לבקש העברת תלמיד לבית ספר אחר לאחר רישומו בבית הספר הקרוב. לשם כך נחוצה הסכמה של רשות החינוך המקומית . רשות עשויה לסרב לבקשה מטעמים חינוכיים או מטעמי חיסכון בתקציב.
על סירוב לבקשת העברה רשאים ההורים לערער בכתב בפני מנהל המחוז של משרד החינוך תוך שבוע מיום קבלת ההודעה .על החלטת מנהל מחוז שלא לקבל את הערעור, ההורים רשאים להגיש ערעור בכתב למנהל הכללי של המשרד תוך שבוע מיום קבלת ההחלטה. החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.
חשוב לדעת כי, גם מנהל של מוסד רשמי או של רשות חינוך מקומית יכול לדרוש העברה של תלמיד מטעמים חינוכיים, או מטעמי חיסכון בתקציב או מטעמים המחייבים חינוך מיוחד, או אם התלמיד לומד במוסד שלא על-פי סדרי הרישום או שנעשתה העברה שלא בהתאם לאזור הרישום.
זכות ההורים לקבלת מידע הנוגע לתלמיד:
על -פי הנחיית משרד החינוך, יש לדווח להורים על פניית תלמיד ביוזמתו לשיחה עם פסיכולוג בית הספר, אלא אם התלמיד ציין במפורש שאינו מעוניין בכך. אם נתקיימו למעלה משתי שיחות עם הפסיכולוג, יש ליידע את ההורים אפילו בניגוד לרצון התלמיד.
ההורים ומנהל בית הספר חייבים לקבל דיווח על כל מקרה רגיש וחמור הנודע לפסיכולוג או למורה יועץ. ההנחיה מציינת כדוגמאות את המקרים הבאים: עבירה על החוק, קיום יחסי- מין על ידי קטין והיריון. ההנחיה מציינת כי רצוי שהעברת המידע תיעשה בהסכמת התלמיד, אך אין היא מחייבת קבלת הסכמה כזו.

בית ספר יעדכן מייד את ההורים באירועים חריגים כגון: עבירות משמעת חמורות, קשיים בתפקוד לימודי או חברתי וענייני בריאות (למעט בדיקות איידס), וכן יידע את ההורים בתוכניות הטיפוליות, החינוכיות והמשמעתיות שהוא עומד לנקוט בתגובה לאירוע חריג הקשור לתלמיד. מידע בעייתי, על-פי שיקול הדעת של הצוות המקצועי, יימסר להורים בדרך של פגישה פנים אל פנים ובשיתוף של יועץ או פסיכולוג בית הספר .
למרות הוראות אלה נקבע בחוזר מנכ"ל זה כי: "כל החלטה שתתקבל במקרה חריג שלא למסור להורים מידע על ילדם, תיעשה בשיתוף מחנך הכיתה, המנהל, היועץ או הפסיכולוג, והיא טעונה תיאום עם היועץ הבכיר או עם הפסיכולוג המחוזי" .

זכות ההורים לחיסיון מידע הנוגע לתלמיד:
חובת הסודיות על מידע הקשור לתלמיד מעוגנת בחוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000. חוק זה קובע כי מי שהגיע אליו מידע על תלמיד עקב מילוי תפקידו, חובה עליו לשומרו בסוד ואין הוא רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו (סעיף 14).
בהוראות משרד החינוך נקבע, כי מידע שהגיע לבית ספר בנוגע לתלמיד הוא חסוי ואין להעבירו לגורמים חיצוניים, אלא באישור ההורים או באישור הפסיכולוג המחוזי או באישור היועץ המשפטי של משרד החינוך .כאשר נאסף מידע או נערכים סקרים בבית הספר, המחייבים את ציון זהותם של תלמידים קטינים, חובה לקבל את הסכמת ההורים להשתתפות התלמיד מראש ובכתב .
זכות ההורים להיפגש עם מורים:
הורים רשאים להיפגש ולשוחח עם מורי ילדיהם, עם המנהלים, עם העובדים הסוציאליים, עם היועצים החינוכיים ועם אחות בית הספר. לשם כך יקבע בית הספר שעות ביקור וימי הורים .

זכות ההורים למעורבות בתוכניות לימודים:
מעורבות הורים בתוכני לימוד אפשרית לפי סעיף 6 בחוק לימוד ממלכתי, הקובע כי "לפי דרישת הורי תלמידים במוסד חינוך, רשאי השר, בתנאים שנקבעו בתקנות לאשר למוסד תוכנית השלמה..". לפי "תקנות חינוך ממלכתי (תוכנית- השלמה ותוכנית נוספת), התשי"ד- 1953", יש להורים אפשרות להשפיע על תוכנית הלימודים באמצעות קביעת תוכן הלימודים של 25% מהתוכנית הרגילה (תוכנית השלמה)- לשם כך על 75% מההורים בשכבה אחת להגיש הצעה בכתב למנהל בית הספר לפי בחירת ההורים. תוכנית ההשלמה מוגשת למנהל בית הספר.
זכות ההורים בעת הרחקת תלמיד:
בית ספר המבקש להרחיק לצמיתות תלמיד ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד אחר, יכול לעשות זאת רק לאחר שניתנה לתלמיד ולהוריו הזדמנות להשמיע את טענותיהם. (מתן הזדמנות לתלמיד ולהוריו תיחשב אם הוזמנו פעמיים ולא הופיעו). ההחלטה תוגש להורים בכתב, ומיד לאחריה רשאים ההורים והתלמיד לערער בכתב תוך 14 ימים מקבלת ההודעה. תלמיד לא יורחק עד להגשת ערר וקבלת ההחלטה בנדון .
אי-פגיעה בתלמיד בשל מעשה הוריו:
לבית ספר אסור להעניש תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו .
אין לעכב כניסת ילדים לגן או לבית ספר בגלל אי תשלום מסים ואגרות עירוניות, אין להוציא או להרחיק תלמיד מהלימודים, אין למנוע מתלמיד לגשת לבחינות פנימיות, אין לעכב תעודת שליש, תעודת סוף שנה, תעודת גמר ואין לעכב תעודת בגרות בשל אי-תשלום של הורים.
זכות ההורים לקבלת מידע על זכויות התלמיד:
בחוק זכויות התלמיד נקבע, כי הוראות החוק הנוגע לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד יובאו לידיעת התלמידים והוריהם בראשית כל שנת לימודים (סעיף 4).בעת הרישום לבית הספר או באסיפת ההורים הראשונה יש לתת להורים ולתלמידים את חוק זכויות התלמיד .חשוב מאוד לעורר דיונים חינוכיים עם ההורים והתלמידים על דרכים ליישום זכויות התלמידים, תוך מתן כבוד למבוגרים.

מקורות מידע:

חקיקה:
חוק אימוץ ילדים, תשמ"א- 1981.
חוק זכויות התלמיד, התשס"א – 2000.

חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א- 2001.
חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח- 1988.
חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג- 1953.
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962.
חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך- 1960.
חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו- 1955.
חוק זכויות התלמיד , 2000
תקנות:
תקנות חינוך ממלכתי (תכנית- השלמה ותכנית נוספת), התשי"ד- 1953.
תקנות חינוך ממלכתי (העברה), התשי"ט- 1959.
תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התש"יט- 1959.
תקנות העבודה הסוציאלית (תע"ס 8.9).
תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון רגיל), התשכ"ו-1965.
תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984.
תקנות לזכויות התלמיד,2001
חוזרי מנכ"ל:
חוזר מנכ"ל מיוחד י"ז, מאי 1996.
חוזר מנכ"ל נא1/ מ- 2 בספטמבר 1990.
חוזר מנכ"ל סא/4 (ב) דצמבר 2000.
חוזר מנכ"ל שו9/ מ- 1 במאי 1990.


אתר אינטרנט ובו מידע נוסף על זכויות ההורים והתלמידים
    
   
 
 
   
 
טיפול פרחי באך לילדים 
 
פרחי באך לילדים: טיפול בפרחי באך 
  במצבי חרדה,כעס, קשיים לימודיים
וחברתיים,ביטחון עצמי,התפרצות זעם
 שתלטנות,הפרעות קשב ועוד..
 שובר הנחה
למגיעים דרך האתר

 
 
   
 
הנצפים ביותר באתר 
 

דפי צביעה לילדים -
מאגר גדול של דפי צביעה לילדים.
..........................
לומדים חשבון -
משחק התאמת כמות למספר .
.............................
משחקי אונליין לילדים -
משחקי כיף לימוד והנאה .
..........................
דפי עבודה הכנה לכיתה א'
הכנה לכיתה א' דפי עבודה

 
   
 
מודעת הפרסום שלך
 
מודעת פרסום מילים + תמונה +
קישור לאתר /דף פייסבוק שלך.
במחיר היכרות לרגל השקת העיצוב
החדש של אתר חינוך עולמי.
לפרטים נוספים : 6559339 - 050
 
   
 
קישורים מומלצים
  ..........................................
  דפי עבודה לילדים -
   דפי עבודה לילדים באתר
.......................................
   דפי עבודה אותיות
  דפי עבודה אותיות להדפסה 
 


  
          
                               
                עמוד הבית
                אודות האתר
                תנאי שימוש 
                צרו קשר
       
                        
         
                מחירון פרסום 
                פיתוח תכנים לילדים
                פרסום ושיווק באינטרנט    

                הצעה לשת"פ עסקי

   
 
  אתרי פעילות והעשרה
   סרטוני לימוד ויצירה
   מאמרים ודעות
   הכנה לכיתה א
'     
       
   

ל
ומדים חשבון 
לומדים אנגלית
חגים ועונות
משחקים  לימודיים      
 
 
     
      דפי צביעה 
      דפי עבודה
      דפי משחק 
      דפי גזירה
                                                                
               
 כל הזכויות שמורות לאתר חינוך עולמי  © 2003-2017 .    האתר כולל דפי צביעה ,עבודה ,משחק מקוריים. אין להעתיק, לשנות,  ו/או לאחסן באתר אחר, ללא קבלת רשות בכתב.
     מערכת האתר : רח' מגדל הלבנון  22, מודיעין  .  מנהלת האתר: רונית אטלינגר    פרחי באך לילדים        
                                                                                                                
                                                                                                                            בניית האתר: click4u