top of page

משחקי קלפים ואותיות

משחקי קלפים ואותיות

משחק חיות ואותיות- אות פותחת מילה

משחק חיות ואותיות- אות פותחת מילה.
משחק להדפסה -חיות ואותיות.

 
אפשרות ראשונה : אות פותחת מילה.
 
הוראות המשחק : 
מחלקים את 12 קלפי ציורי החיות  שווה בשווה לכל השחקנים במשחק. 
 מס' משתתפים  2-6  שחקנים.

פורסים את כרטיסיות האותיות  על  השולחן עם הפנים כלפי מטה. (את עמוד כרטיסי האותיות הדפיסו פעמיים ) .
 
מהלך המשחק : 

השחקן הראשון מתחיל ולוקח אות אחת מהקופה.
אם האות מתאימה לאחד מהציורים כאות פותחת מילה של אחד מהציורים השחקן משאיר את האות אצלו.
אם האות אינה מתאימה כאות פותחת מילה לאחד מהכרטיסים שבידיו, מחזיר לקופה והתור עובר לבא אחריו.
 
המנצח: הראשון שהתאים כל אות פותחת לציור שברשותו.
 
אפשרות נוספת :  – אות סוגרת מילה .
בדיוק לפי הכללים של אות פותחת מילה.

bottom of page