top of page

תנאי שימוש באתר חינוך עולמי

כל גולש הבוחר להשתמש במידע ותכני אתר חינוך עולמי ו/או להצטרף למועדון האתר  hinuch.co.il (להלן: "האתר"), בין באמצעות מחשב או טלפון סלולארי, מעיד על הסכמתו לתנאי שימוש אלו:
 

אתר חינוך עולמי (להלן- "האתר") הינו פורטל תוכן המיועד להורים לילדים,אנשי חינוך בחינוך הפורמאלי והא-פורמאלי. האתר מציע תכנים המיועדים לקהל יעד זה בנוסף לדפי עבודה, צביעה, משחק והעשרה שהינם מופקים במיוחד עבור האתר (להלן- "תכני האתר"). השימוש באתר הינו חינמי. הנהלת האתר רשאית בכל עת על דרישה לתשלום בעבור חלק מהתכנים המוצגים כרגע באופן חינמי.
 

המשתמש באתר רשאי להשתמש בתכנים ובדפי העבודה,הצביעה המשחק (אלו שמוטבעים עליהם "כל הזכויות שמורות לאתר חינוך עולמי") לשימוש אישי ופרטי בלבד.
 

כל שימוש, "הורדה" של דפים או הדפסה של דפים מהאתר תעשה לשימוש אישי בלבד.
אין להשתמש בדפים מהאתר לשימוש החורג משימוש פרטי ואישי , אין להשתמש בדפים לכל מטרה ישירה או עקיפה שיש בה רווח כלשהו.  

 

המשתמש באתר לא  יאחסן באתרים אחרים או במאגרי מידע שונים, דפי עבודה,צביעה ומשחק מקוריים  או כל עמוד שעליו מוטבע  "כל הזכויות שמורות לאתר חינוך עולמי". אין להשתמש בדפים אלו למטרות שיווקיות ומסחריות אחרות באופן ישיר או עקיף. במידה והמשתמש מפר הוראה זו המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את הנהלת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרה זו  ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרה זו.

 
 אין להעתיק, לשכפל, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את התמונות/קליפים שבאתר ו/או לעשות
  בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר. במידה והמשתמש מפר הוראה זו המשתמש מתחייב 
לפצות ו/או לשפות את הנהלת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרה זו  ו/או פגיעה
בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרה זו.
 
   באתר מתפרסם מגוון רחב של דפי עבודה, דפי משחק, דפי צביעה ועוד.
דפים אלו מוגשים כשירות למשתמשים בלבד.והם עשויים להתעדכן מעת לעת.
הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. כמו גם אינה אחראית על התוכן
 הפרסומי המצורף לדפים אלו.
 
 מערכת אתר חינוך עולמי לא תשא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע באתר או בפרסומות ואין בפרסומם
 משום המלצה   ו/או חוות דעת , וכל הסתמכות על המידע היא באחריות המשתמש בלבד.
 
אין לעשות פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני (לרבות עיצוב גראפי, סימן מסחרי  ותוכן מקורי) של האתר, אלא אם התירה זאת מנהלת האתר במפורש בכתב ומראש.  

ידוע למשתמש, כי הנהלת האתר רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק כל חומר ו/או מידע מאתר זה,
 על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.

 אתר חינוך עולמי  לא יישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בו.

 כל דף עבודה, דף צביעה, דף משחק וכל חומר להדפסה שעליו מוטבע כל הזכויות שמורות לאתר חינוך עולמי- אין להעתיק, לשכפל ו/או לאחסן באתר אחר שאינו אתר חינוך עולמי, לא יבוצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.  כמו גם אין לבצע כל שינוי בדפים אלו.

 בניוזלטר שנשלח אל רשימת התפוצה יופיעו עדכוני מידע כמו גם פרסומות ומידע שיווקי . במידה והרשום ברשימת התפוצה אינו מעוניין לקבל חומר זה - רשאי בכל עת להסיר עצמו מרשימת התפוצה של אתר חינוך עולמי.

bottom of page